ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden De Heerlijke Taart

Definities

 1. De Heerlijke Taart is een handelsnaam van Hippe Taarten BV.
  De Heerlijke Taart handelsnaam van Hippe Taarten BV, gevestigd te Schoonhoven onder KvK nr. 88523152.
 2. Klant:
  Degene met wie De Heerlijke Taart een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: 
  De Heerlijke Taart en klant samen.
 4. Consument:
  Een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens De Heerlijke Taart.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes:

 1. Aanbiedingen en offertes van De Heerlijke Taart zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 7 dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. 
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.

Bestellen/reserveren:

De taarten, cupcakes en/of andere lekkernijen met uitzondering van bruidstaarten en eetbare sheets, dienen uiterlijk 1 week van te voren te worden besteld.

Uw bestelling dient per telefoon 06-11755479 of e-mail naar hallo@hippetaarten.nl te zijn gecommuniceerd. Wij proberen binnen 48 uur reactie geven op uw bericht.

Voor het bestellen van een bruidstaart geldt dat deze uiterlijk 1 maand (bij voorkeur nog eerder) van te voren besteld dient te zijn.

Mocht u een eetbare sheet bestellen dan gelden hiervoor de volgende regels:

 • Sheets worden in een digitaal document en print klaar aangeleverd.
 • Bij constatering van een te slechte kwaliteit van het document wordt dit gecommuniceerd en zal tot toezegging niet worden geprint.
 • Wanneer de sheet verstuurd dient te worden, zal eerst het verschuldigde bedrag bijgeschreven moeten zijn op de rekening voordat het verzonden wordt.
 • Bij verzending dient rekening gehouden te worden met een verwerkingstijd van 2 a 3 dagen.
 • Verzending is altijd op eigen risico al zorgen wij ervoor dat deze zorgvuldig ingepakt wordt

LAST MINUTE BESTELLINGEN:

Wanneer u een last-minute bestelling bij ons wilt plaatsen, kan dit bij voorkeur door  telefonisch contact met ons opnemen via 06-11755479 of u kunt een email sturen aan contact@deheerlijketaart.com. We kunnen dan gezamenlijk kijken naar de wensen en mogelijkheden die er zijn.

Taarten worden NOOIT nagemaakt maar kunnen gemaakt worden op basis van een voorbeeld dat u ons kunt aandragen.

Aanvaarding 

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt De Heerlijke Taart zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt De Heerlijke Taart slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd. Dit kan ook zijn door (een deel van) de factuur te hebben voldaan.

Prijzen

 1. Alle prijzen die De Heerlijke Taart hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die De Heerlijke Taart hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website/winkel of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan De Heerlijke Taart te allen tijde wijzigen. 
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die De Heerlijke Taart niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 5. De prijs met betrekking tot een overeenkomst wordt door De Heerlijke Taart vastgesteld op grond van de op dat moment geldende prijzen.
 6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van De Heerlijke Taart en kostprijs van de ingekochte benodigde spullen geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend tarief is overeengekomen.
 7. Indien partijen voor een dienstverlening door De Heerlijke Taart een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 8. De Heerlijke Taart is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient De Heerlijke Taart de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 11. De Heerlijke Taart heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 12. Voorafgaand aan de ingang ervan zal De Heerlijke Taart prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 13. De consument heeft het recht om de overeenkomst met De Heerlijke Taart op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

 1. De Heerlijke Taart mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. 
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering van het product te hebben voldaan.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat De Heerlijke Taart de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 
 4. De Heerlijke Taart behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling danwel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is De Heerlijke Taart gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan De Heerlijke Taart. 
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag De Heerlijke Taart zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van De Heerlijke Taart op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door De Heerlijke Taart, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan De Heerlijke Taart te betalen. 

Recht van reclame 

 1. Zodra de klant in verzuim is, is De Heerlijke Taart gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. De Heerlijke Taart roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan De Heerlijke Taart, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. 
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht 

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
 2. het product niet is gebruikt
 3. het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
 4. het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 5. het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
 6. de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
 7. het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
 8. het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
 9. de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 • De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
  • zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
  • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 • De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via contact@deheerlijketaart.com, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van De Heerlijke Taart, www.deheerlijketaart.com, kan worden gedownload.
 • De consument is verplicht om het product binnen 24 uur na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan De Heerlijke Taart, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 
 • De kosten voor retourneren komen voor rekening van de klant. Ook wanneer een order retour wordt gezonden zullen wij geen verzend/retourkosten vergoeden.
 • Indien de aankoopkosten volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal De Heerlijke Taart deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan De Heerlijke Taart heeft geretourneerd.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht 

 1. De Heerlijke Taart kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van De Heerlijke Taart heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan De Heerlijke Taart.
 3. De Heerlijke Taart is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan De Heerlijke Taart te verrekenen met een vordering op De Heerlijke Taart. 

Eigendomsvoorbehoud 

 1. De Heerlijke Taart blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van De Heerlijke Taart op grond van wat voor met De Heerlijke Taart gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan De Heerlijke Taart zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 
 4. Indien De Heerlijke Taart een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft De Heerlijke Taart het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij De Heerlijke Taart, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres uiterlijk binnen 5 werkdagen.(Wij kunnen niets doen aan leveringsproblemen bij de bezorgdiensten)
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft De Heerlijke Taart het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan De Heerlijke Taart kan tegenwerpen.

Levertijd 

 1. De door De Heerlijke Taart opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan De Heerlijke Taart door De Heerlijke Taart schriftelijk danwel elektronisch is bevestigd aan de klant.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij De Heerlijke Taart niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten 

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
Wanneer u wenst dat het bestelde eetbare product geleverd dient te worden, zal er een km-vergoeding van €0.30 cent per gereden km in rekening worden gebracht.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan De Heerlijke Taart niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan De Heerlijke Taart, bij gebreke waarvan De Heerlijke Taart niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.  Wij adviseren onze taarten te vervoeren op een platte ondergrond met bij voorkeur een anti slipmatje hieronder en niet op schoot of schuin op een stoel.

Bewaring 

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.
 3. Ons advies is de eetbare producten te bewaren zoals aangegeven bij levering/ophaling. Doet u dit anders zijn wij niet verantwoordelijk.

Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor De Heerlijke Taart enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. 
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 
 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt. 

Ruilen 

 1. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 2. ruilen vindt plaats binnen 7 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
 3. het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes
 4. het product is nog niet gebruikt
 5. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.
 6. Producten van online orders kunnen worden geruild, wij nemen GEEN kosten op ons voor retour/verzending. Deze zult u zelf opnieuw moeten voldoen.

Uitvoering van de overeenkomst 

 1. De Heerlijke Taart voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. De Heerlijke Taart heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat De Heerlijke Taart tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat De Heerlijke Taart tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan De Heerlijke Taart. Hieronder vallen ook de melding van evt allergieen, of andere belangrijke dingen waar rekening mee gehouden dient te worden.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert De Heerlijke Taart de betreffende bescheiden. 
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door De Heerlijke Taart redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Vrijwaring

De klant vrijwaart De Heerlijke Taart tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door De Heerlijke Taart geleverde producten en/of diensten. 

Klachten

 1. De klant dient een door De Heerlijke Taart geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant De Heerlijke Taart daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 12 uur na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
 3. Consumenten dienen De Heerlijke Taart uiterlijk binnen 12 uur na constatering(eetbare producten) en 24 uur na levering van POST-NL(taart benodigdheden) van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat De Heerlijke Taart in staat is hierop adequaat te reageren. Mocht de geleverde taart/sweets niet smaken zoals gewenst dan verwacht De Heerlijke Taart dat de klant binnen 12 uur zelf de taart(zo volledig mogenlijk) komt retouneren. Wij zullen proeven en een extra 3e mening hier in mee betrekken. Zodra daar duidelijkheid over is zullen wij binnen 24 uur contact met de klant opnemen om het problem op te lossen.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende opdrachten, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat De Heerlijke Taart gehouden kan worden om andere opdrachten te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan De Heerlijke Taart.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling De Heerlijke Taart ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als De Heerlijke Taart een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan De Heerlijke Taart verschuldigd zijn. 

Aansprakelijkheid De Heerlijke Taart

 1. De Heerlijke Taart is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien De Heerlijke Taart aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. De Heerlijke Taart is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien De Heerlijke Taart aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van De Heerlijke Taart vervalt in elk geval binnen 24 uur na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
 

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer De Heerlijke Taart toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door De Heerlijke Taart niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat De Heerlijke Taart in verzuim is. 
 3. De Heerlijke Taart heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien De Heerlijke Taart kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 
 4. Termijn van ontbinding, evt met terugbetaling:

– Bij een annulering tot 21 dagen voor de afhaaldatum: Betalen wij 90% terug.
Houdt er rekening mee dat alle producten die speciaal voor uw opdracht berekend worden, wij berekenen deze volledig.

– Bij een annulering tot 14 dagen voor de afhaal datum: Betalen wij 75% terug.
Houdt er rekening mee dat alle producten die speciaal voor uw opdracht berekend worden, wij berekenen deze volledig.

– Bij een annulering tot 7 dagen voor de afhaal datum: Betalen wij 5% terug.
Houdt er rekening mee dat alle producten die speciaal voor uw opdracht berekend worden, wij berekenen deze volledig.

– Bij een annulering binnen 7 dagen voor de afhaal datum: Betalen wij geen bedrag meer aan u terug.

Met uitzondering van Bruidstaarten.

– Bij een annulering tot 2 maanden voor de afhaaldatum: Betalen wij 90 % terug.

– Bij een annulering tot 1 maand voor afhaaldatum: Betalen wij 50 % terug.

– Bij een annulering korter dan een maand voor afhaaldatum:
Wij hebben de inkopen gedaan en zijn al bezig met de voorbereidingen, u zult geen bedrag meer van ons terug ontvangen.

Ten alle tijden zijn gepersonaliseerde spullen voor een bestelling voor kosten van de klant en worden deze niet terugbetaald. Deze spullen kunnen opgehaald worden of tegen kosten worden verzonden.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van De Heerlijke Taart in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan De Heerlijke Taart kan worden toegerekend in een van de wil van De Heerlijke Taart onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van De Heerlijke Taart kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals pandemieen, Covid, burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor De Heerlijke Taart 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat De Heerlijke Taart er weer aan kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 5. De Heerlijke Taart is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 Covid-19:

Momenteel zijn we overal ter wereld overvallen met de ellendige Covis-19 pandemie.

Ivm het verbod op alle feesten/evenementen en samenscholing van meer mensen naast de familie gaan vele bruiloften en verjaardagen niet door.

Wij snappen dat dit erg vervelend is en denken graag met u mee door kosteloos de taart/sweettable te verzetten tot een jaar na de oorspronkelijke datum. Ivm onze vele aanvragen en kosten die wij ondertussen al hebben gemaakt ter voorbereiding betalen wij geen saldo terug maar wij verzetten tot een jaar na de oorspronkelijke datum de taart kosteloos. Wordt het verplaatst naar een datum meer als een jaar voorop houdt er dan rekening mee dan er extra kosten door prijsstijgingen van producten/inflatie bij kunnen komen.

We willen echter benadrukken dat we graag meedenken en liever niet extra berekenen!

Zijn er spullen speciaal voor u besteld dan zijn deze kosten ten alle tijden voor u als klant.

Wijzigingen zijn alleen per email mogelijk om alles overzichtelijk te houden.

Voorwaarden trouwbeurs actie:

U heeft van ons op de trouwbeurs een uitnodiging gehad voor een kosteloze proeverij. Wij voelen ons vereerd dat u wilt komen proeven en wij mogelijk deel uit maken van uw dag! Voorwaarden aan deze actie is dat de bruidstaart definitief bij ons wordt geboekt. Komt u proeven en besluit u toch naar een andere bakster te gaan? Dit is geen enkel probleem alleen brengen wij dan wel €35,- in rekening ivm de onkosten.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. De Heerlijke Taart is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal De Heerlijke Taart zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van De Heerlijke Taart. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat De Heerlijke Taart bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar De Heerlijke Taart is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Opgesteld op 12 januari 2022.